Idelalisib

查看标签云

艾代拉里斯(Idelalisib)有几个版本?

艾代拉里斯(Idelalisib)是一种口服PI3Kδ激酶抑制剂,被批准与利妥昔单抗...

Zydelig(Idelalisib)艾代拉里斯

Zydelig的适应症和用法复发性慢性淋巴细胞白血病Zydelig与利妥昔单抗联[&...