Glycerol

查看标签云

Ravicti 苯丁酸甘油酯 Glycerol phenylbutyrate

什么是苯基丁酸甘油酯?甘油丁酸甘油酯与肝脏和肾脏中的其他物质结合,有助于消除体内的[...